Posted: 2020-09-03

การประกวดห้องเรียนน่าอยู่ ครั้งที่ 3

 วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 ฝ่ายการศึกษาปฐมวัย จัดโครงการประกวดห้องเรียนน่าอยู่ ครั้งที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนระหว่างเด็กกับครูที่เอื้อต่อการเรียนรู้
  2. นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขและดึงดูดบรรยากาศในการเรียนรู้ของเด็กได้มากขึ้น

 เชิงคุณภาพ   

  1. เด็กและครูร่วมกันจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. เด็กปฐมวัยเกิดความสนใจในกิจรรมหน่วยการเรียนรู้ต่างๆเพิ่มมากขึ้น
  3. ห้องเรียนมีสภาพแวดล้อมภายในที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีบรรยากาศที่ดี

 

ภาพรวมกิจกรรม : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/783