Posted: 2020-09-10

การฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

       วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 12.30 น. โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา  โดยแผนกกิจการนักเรียน นำนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต ในโครงการการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2563 โดยมีการอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรดินฯ และได้มอบปัจจัยการผลิด ให้โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา  เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชต่อไป ณ ลานม่วงขาว โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 

ภาพรวมกิจกรรม : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/786