Posted: 2020-09-15

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ “โควิด-19”

 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ “โควิด-19”

โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ “โควิด-19” ให้กับนักเรียนในระดับชั้นปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 3, ประถมศึกษาปีที่ 6, มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6
ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม – 11 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้การป้องกันตัวเองจาก COVID 19 เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้
และเพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะตามหลักปรัชญา 5 ประการ โดยในวันที่ 21 – 25 กันยายน 2563 จะมีการจัดแสดงและนำเสนอผลงานของนักเรียน ตามตารางดังนี้
ภาพรวมกิจกรรม : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/789