Posted: 2020-09-16

ปลูกปัญญา ศาสตร์สังคม ระดมความคิดแห่งการเรียนรู้

  สาระสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรม ปลูกปัญญา ศาสตร์สังคม ระดมความคิดแห่งการเรียนรู้ แก่นักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 16 -18 กันยายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
2.เพื่อปลูกฝังการมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ดำรงรักษาศิลปวัฒนธรรมประเพณี รักในความเป็นไทย
3.เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการทำงาน รู้หน้าที่มีความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเองสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นตลอดจนพัฒนาไปสู่การดำเนินชีวิตประจำวันได้
-กิจกรรมเรียนรู้ชาดก นักเรียนประถมศึกษาตอนต้น
-กิจกรรมประวัติศาสตร์มีชีวิต นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
-กิจกรรมสู้ภัยโควิดด้วยจิตสำนึก นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
-กิจกรรมภูมิศาสตร์กับกาลเวลา นักเรียนมัธยมศึกษา
-กิจกรรมโมเดล เศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนประถมศึกษา


ภาพกิจกรรมเรียนรู้ชาดก นักเรียนประถมต้น : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/790

ภาพกิจกรรมประวัติศาสตร์มีชีวิต นักเรียนมัธยมต้น :http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/791

ภาพกิจกรรมสู้ภัยโควิดด้วยจิตสำนึก นักเรียนมัธยมต้น : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/792

ภาพกิจกรรมภูมิศาสตร์กับกาลเวลา นักเรียน ม.6 : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/793

  -กิจกรรมโมเดล เศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนประถมศึกษา : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/794