Posted: 2020-09-21

เก่งรู้ เก่งคิด สัปดาห์คณิต ไทยหัว

โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา  โดยสาระคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรม สัปดาห์คณิตศาสตร์  " เก่งรู้  เก่งคิด  สัปดาห์คณิต ไทยหัว " แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 21 - 25 กันยายน 2563  มีวัตถุประสงค์

1) เพื่อพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต
2) เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อวิ
ชาคณิตศาสตร์
3) เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะตามหลั
กปรัชญา 5 ประการ

กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ นักเรียนประถมศึกษา วันที่ 21 ก.ย. 63 : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/796

กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ นักเรียนมัธยมศึกษา วันที่ 21 ก.ย. 63 : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/797