Posted: 2020-09-29

กำหนดจัดโครงการสอนเสริมโดยผู้เชี่ยวชาญ

            ฝ่ายจัดการศึกษามัธยมศึกษา โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา กำหนดจัดโครงการสอนเสริมโดยผู้เชี่ยวชาญ ระหว่างวันที่ 19-29 ตุลาคม 2563

ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 วิชาที่จัดสอนเสริม ประกอบไปด้วยวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ได้แยกกลุ่มนักเรียนที่ศึกษาต่อในประเทศไทย

และศึกษาต่อต่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนด้านวิชาการก่อนเข้ามหาวิทยาลัย