Posted: 2020-10-06

การประกวดสื่อสร้างสร้างปฐมวัย ครั้งที่ 4

 วันที่ 6 ตุลาคม 2563 ฝ่ายการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ปฐมวัย ครั้งที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีสื่อที่เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัย
2. เพื่อให้ครูมีสื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยเหมาะสมตามวัย
3. เพื่อกระตุ้นให้เด็กปฐมวัยเกิดความสนใจในกิจกรรมการเรียนการสอน
4. นักเรียนได้เรียนรู้จากสื่อจริงและเข้าใจตามหน่วยการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นและเกิดการเรียนรู้ ทั้ง 4 ด้าน