Posted: 2020-10-19

สอนเสริมโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา  โดยฝ่ายการศึกษามัธยมศึกษา  กำหนดจัดโครงการสอนเสริมโดยผู้เชี่ยวชาญ ระหว่างวันที่ 19-29 ตุลาคม 2563 ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาที่จัดสอนเสริม ประกอบไปด้วยวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ได้แยกกลุ่มนักเรียนที่ศึกษาต่อในประเทศไทย และศึกษาต่อต่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนด้านวิชาการก่อนเข้ามหาวิทยาลัย

ภาพรวมกิจกรรม วันที่ 19-10-63 https://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/803

ภาพรวมกิจกรรม วันที่ 20-10-63 https://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/804

ภาพรวมกิจกรรม วันที่ 27-10-63 https://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/807