Posted: 2020-10-30

Halloween Day

       โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอเาซียนวิทยา โดยแผนกภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรม วันฮาโลวีนแก่นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย ชั้นประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 26 - 30 ตุลาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมที่แสดงถึงวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

2. เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อนักเรียนในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารผ่านกิจกรรมทางวัฒนธรรม

3. เสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบ ประยุกต์วัสดุต่าง ๆ ที่นักเรียนเหลือใช้นำมาเป็นอุปกรณ์ประดับตกแต่งในกิจกรรมฮาโลวีน

4. เพื่อให้นักเรียนได้ประยุกต์นำความรู้ ทักษะทางด้านภาษา มาใช้ในสถานการณ์จริงได้

5. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม มีความกล้าแสดงออก และ สามารถทำงานร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข


ภาพรวมกิจกรรม : https://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/810