Posted: 2020-10-30

โครงการ Hospitality and Tourism Forum 2020

 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมแข่งขัน โครงการ Hospitality and Tourism Forum 2020 จัดโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต เมื่อวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563