Posted: 2020-11-02

รับมอบนโยบายในการพัฒนาการจัดการศึกษาเอกชน จากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

        วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นายสุนันท์มะลิชู ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ  นางศิรินาถ เกื้อเส้ง รองผู้อำนวยการ   นางสุรีรัตน์ชนะภักดีผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษามัธยมศึกษา   เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารฯ และครูโรงเรียนเอกชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เพื่อเสนอความคิดเห็น และรับมอบนโยบายในการพัฒนาการจัดการศึกษาเอกชน จากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.กนกวรรณ  วิลาวัลย์  ณ  อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต