Posted: 2020-12-01

สัปดาห์สาระสุขศึกษา และพลศึกษา

 สาระสุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรมสัปดาห์สาระสุขศึกษาและพลศึกษา ระหว่างวันที่ 1 - 4 ธันวาคม 2563 โดยวัตถุประสงค์เพื่อ

1.เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้และแสดงความสามารถทางสุขศึกษาและพลศึกษา
2.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง
3.เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะ 5 ประการ