Posted: 2020-12-02

“โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ด้วย STEM ศึกษา นักเรียนประถมศึกษาทุกระดับชั้น”

      วันที่ 1 - 3 ธันวาคม 2563 ฝ่ายการศึกษาประถมศึกษา นำโดยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน “โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ด้วย STEM ศึกษา ทุกระดับชั้น”  โดยใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ เน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา นักเรียนสามารถประดิษฐ์ชิ้นงานของหรือ ผลผลิตใหม่

ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต และการทำงานเป็นทีมได้ ซึ่งกิจกรรมที่ดำเนินการวันนี้ได้แก่

 1) กิจกรรม กล่องเสียงหรรษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 2) กิจกรรม straw rockets ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
 3) กิจกรรม ping pong balllauncher ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 4) กิจกรรม สะพานหลอดจอมพลัง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 5) กิจกรรม สะพานอิสระภาพ ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ภาพรวมกิจกรรม วันที่ 1 - 2 ธ.ค. 63https://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/813

ภาพรวมกิจกรรม      วันที่ 3 ธ.ค. 63 : https://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/815