Posted: 2020-12-08

“โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ด้วย STEM ศึกษา

วันที่ 7-8 ธันวาคม 2563 ฝ่ายการศึกษามัธยมศึกษา นำโดยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน “โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ด้วย STEM ศึกษา ทุกระดับชั้น ”โดยใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา นักเรียนสามารถประดิษฐ์ชิ้นงานของหรือ ผลผลิตใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต และการทำงานเป็นทีมได้
ภาพรวมกิจกรรม : https://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/819