Posted: 2020-12-15

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์ไทยหัว นักเรียนชั้น อ.3

                ฝ่ายการศึกษาปฐมวัย นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์ไทยหัว ตามหน่วยการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และสังเกตุสิ่งต่างๆรอบตัวจากสถานที่จริง ระหว่างวันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2563      

วันที่ 15-12-63  ชั้นอนุบาล3/4  อ.3/6  อ.3/7       วันที่16-12-63   ชั้นอนุบาล3/1   อ.3/5      วันที่ 17/12/63   ชั้นอนุบาล3/2   อ.3/3

ภาพรวมกิจกรรม วันที่15-12-63 ชั้น อ.3/4  อ.3/6  อ.3/7 : https://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/821

ภาพรวมกิจกรรม วันที่ 16-12-63 ชั้น อ.3/1  อ.3/5           :  https://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/822