Posted: 2021-01-07

การเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน Google Classroom

              วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 การเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน Google Classroom ฝ่ายการศึกษาประถมศึกษา และฝ่ายการศึกษามัธยมศึกษา เริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 7-20 มกราคม 2564 ตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่33/2564   เรื่องมาตรการการป้องกัน  เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองและมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และเป็นการให้ความร่วมมือกับจังหวัดภูเก็ต โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา จึงจัดให้นักเรียน เรียนรายวิชาและกิจกรรมนักเรียน ด้วยระบบออนไลน์ ตามตารางที่กำหนด

7-1-64ภาพรวมการเรียนการสอนออนไลน์ ประถมศึกษา : https://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/831

7-1-64ภาพรวมการเรียนการสอนออนไลน์ มัธยมศึกษา : https://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/832

11-1-64ภาพรวมการเรียนการสอนออนไลน์ มัธยมศึกษา : https://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/833

12-1-64  ภาพรวมการเรียนการสอนออนไลน์ ประถมศึกษา:https://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/835

12-1-64  ภาพรวมการเรียนการสอนออนไลน์ มัธยมศึกษา : https://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/834