Posted: 2021-02-03

ศึกษาธิการจังหวัด / คณะนิเทศ ติดตามผลการเตรียมการจัดการศึกษา “ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโคโรน่า 2019”

          โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา โดยนายสุนันท์ มะลิชู ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ นางศิรินาถ เกื้อเส้ง รองผู้อำนวยการ ทีมบริหารฯ ให้การต้อนรับ นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัด นางสาวสมเพียร เทียนทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวฉวีวรรณ จ้อยจิตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ติดตามและประเมินผลการเตรียมการจัดการศึกษา แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เยี่ยมชมผลการดำเนินงานการจัดการศึกษา “ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโคโรน่า 2019 วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ห้องประชุมชั้น 2 ตึกอำนวยการ

 

ภาพรวมกิจกรรม : https://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/837