Posted: 2021-02-10

งานประดิษฐ์ และการแต่งกาย เนื่องในเทศกาลตรุษจีน

      วันที่ 1 - 10 กุมภาพันธ์ แผนกภาษาจีน จัดกิจกรรมบูรณาการในชั้นเรียน ให้นักเรียนทุกระดับชั้น

ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ อ.1 - อ.2 แข่งขันระบายสีตรุษจีน อ.3 แข่งขันชิ้นงานปะติดสิงโต ให้ความรู้เทศกาลตรุษจีนในห้องเรียน ฝึกร้องเพลงที่เกี่ยวข้องกับตรุษจีน และ ฝึกพูดคำอวยพรจีน เนื่องในเทศกาลตรุษจีน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 พับกระดาษจีน กรอบรูปพร้อมเขียนคำจีน ตัดแปะมังกร โคมจีน ก้อนทอง พับอังเปา การ์ดอวยพร กิจกรรมถาม-ตอบปัญหาและทำใบงานสรุปกิจกรรม

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประดิษฐ์ชิ้นงาน โมบายวัว ถุงเงิน ถุงทอง โคมไฟรังผึ้ง และเขียนโคมไฟ เขียนการ์ดอวยพร ที่คั่นหนังสือทายความหมายตรุษจีนผ่านคำถาม พับกระดาษวัวปีฉลู

และการแต่งกายเนื่องด้วยเทศกาลตรุษจีน ทุกระดับชั้น

ภาพรวมกิจกรรม สิ่งประดิษฐ์ นักเรียนชั้นปฐมวัย : https://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/839

ภาพรวมกิจกรรม สิ่งประดิษฐ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษา : https://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/840

ภาพรวมกิจกรรม สิ่งประดิษฐ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา : https://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/838

าพรวมกิจกรรม การแต่งกายเนื่องในเทศกาลตรุษจีน : https://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/841