Posted: 2021-02-09

จิตอาสาดีเด่น

     ประกาศผลการคัดเลือก นักเรียนจิตอาสาดีเด่นตามโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ "สร้างและขับเคลื่อนจิตอาสาในสถานศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต