Posted: 2021-02-16

กิจกรรมสอนเสริมโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย

                                                                       กิจกรรมสอนเสริมโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย

            ฝ่ายจัดการศึกษามัธยมศึกษา โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา กำหนดจัดกิจกรรมการสอนเสริมรายวิชาหลัก (ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์)

ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 ระหว่าง วันที่ 9 -12 มีนาคม 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสมัครเรียนในระดับอุดมศึกษาในประเทศจีน ประเทศกลุ่มอาเซียน และมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทย