Posted: 2021-02-19

การประเมินเพื่อการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ AfL (Assessment for Learning)ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6

             วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยาร่วมกับ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จัดการทดสอบการประเมินเพื่อการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ AfL (Assessment for Learning)ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อประเมินความรู้ครอบคลุมเนื้อหาตามตัวชี้วัดระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 –5 ทำให้นักเรียนรู้จุดอ่อนจุดแข็งของตนเอง และเสริมสร้างความรู้ที่เป็นจุดอ่อน จุดแข็งดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำความรู้ที่ได้รับใช้ในการสอบ O-NETต่อไป