Posted: 2021-03-26

ทดสอบวัด Math Level ด้วยระบบ Online

         วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา โดยฝ่ายการศึกษาประถมศึกษา ได้จัดการประเมินโดยใช้แบบทดสอบวัด Math Level ด้วยระบบ Online วัดระดับความรู้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อพัฒนาทักษะ และกระบวนการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน คิดอย่างมีระบบสามารถตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผล มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์