Posted: 2021-03-29

ทดสอบความรู้ O-NET ประจำปีการศึกษา2563

 วันที่ 27, 29 มีนาคม 2564 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา โดยฝ่ายการศึกษามัธยมศึกษา นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 เข้าทดสอบความรู้ O-NET ประจำปีการศึกษา2563 ณ สนามสอบโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย