Posted: 2021-03-26

ร่วมแสดงความยินดี วันแห่งความสำเร็จ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2563

             โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา  จัดกิจกรรมวันแห่งความสำเร็จ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2563 โดยมีคุณสมับติ  อติเศรษฐ์  ประธานกรรมการมูลนิธิล้อกเซียนก๊ก/ประธานกรรมการบริหารโรงเรียน เป็นประธานกล่าวให้โอวาท แสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาตามที่มุ่งหมาย  มอบเกียรติบัตรคุณลักษณะนักเรียนตามหลักปรัชญา 5 ประการ ร่วมกับ คณะกรรมการมูลนิธิ คุณธัญรัศม์ อัจฉริยฉาย นายกสมาคมนักเรียนภูเก็ตไทยหัว  คุณศุภภาพร  คงแป้น ตัวแทนผู้ปกครอง  เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักและรักในสถาบันเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับนักเรียนโดยมี ดร.หยาง เหวินโป ผู้อำนวยการฝ่ายจีน สถาบันขงจื้อภูเก็ตมหาวิทยาสงขลานครินทร์ ร่วมแสดงความยินดี   วันศุกร์ที่26 มีนาคม2564 เวลา12.00 -15.00น. ณ ห้องเรียนรู้ครูสุ่นปิ่น ฝ่ายการศึกษามัธยมศึกษา


 

 

ภาพรวมกิจกรรมrพิธีการ ห้องเรียนรู้ครูสุ่นปิ่น : https://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/847

ภาพรวมกิจกรรมวันแห่งความสำเร็จบริเวณ หน้าเสาธง/ลานม่วงขาว : https://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/849