Posted: 2021-04-07

ผู้ได้รับคัดเลือกจิตอาสาดีเด่น

          วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา โดยคุณครูสิริกุล ร่วมสกุล ผู้กำกับคณะซือซก นำนักเรียน เด็กหญิงอภิชญา ศรีทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 เข้ารับโล่ ประกาศเกียรติคุณนักเรียน ผู้ได้รับคัดเลือกจิตอาสาดีเด่น ตามโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ "สร้างและขับเคลื่อนจิตอาสาในสถานศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต" ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ( แห่งใหม่ ) ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายณงค์ วุ่นซิ้ว เป็นผู้มอบ