Posted: 2021-04-09

มอบเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2563

             โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน สืบเนื่องจากศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต และสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้มอบเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์

ประจำปีการศึกษา 2563 ให้แก่นักเรียนโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยาที่มีบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ส่วนรวม ในการนี้นักเรียนที่ได้รับเข็มบำเพ็ญประโยชน์ได้แก่

1. เด็กชายนรวิชญ์ ละออเอี่ยม ชั้น ป.5/2 2. เด็กชายณัฐยศ สันติพิทักษ์ ชั้น ป.6/4 3. เด็กหญิงปริศรา แสงมณี ชั้น ม.3/2 4. เด็กหญิงอภิชญา ศรีทอง ชั้น ม.3/2
โดยนายสุนันท์ มะลิชู ผู้อำนวยการ เป็นตัวแทนมอบให้กับนักเรียน