Posted: 2021-04-09

เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนพระราชทานฯ

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน2564 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา คุณครูลัดดาวัล บุญพาฤทธิ์ งานแนะแนว นำ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน2 คนเข้ารับการสัมภาษณ์ทุนพระราชทานฯ
โครงการทุนการศึกษาฯ ของมูลนิธิการศึกษาพระบาทสมเด็จพระโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร(ม.ท.ศ.) ประกอบด้วย
1. เด็กหญิงเปมิกา ดำรงมณี ชั้น ม.3/5 2. เด็กชายกวินทร์วิชญ์ พรหมมาศ ชั้น ม.3/1 ณ สำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต