Posted: 2021-08-10

ข้อตกลงความร่วมมือทุนนักเรียนดีเด่น

 

                                                   ข้อตกลงความร่วมมือทุนนักเรียนดีเด่น

 

                                                 SILC(Sydney Institute of Language and Commerce) business school

                                                           Shanghai University และโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

                                                                          Zoom online meeting- Meeting 

 เวลา:10 สิงหาคม 2564 เวลา 13:00 – 14:00 (GMT:+7)

 

ผู้เข้าร่วมโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

 1. นายสมบัติ   อติเศรษฐ์                     ประธานมูลนิธิกุศลสงเคราะห์จังหวัดภูเก็ตล้อกเซียนก๊กและประธานกรรมการบริหารโรงเรียน                       
 2. นายองอาจ อติเศรษฐ์                      คณะกรรมการมูลนิธิฯฝ่ายการศึกษา          
 3. นางสาวอรวรรณ เหล่าสกุล             คณะกรรมการมูลนิธิฯฝ่ายการศึกษา       
 4. นายสุนันท์ มะลิชู                             ผู้อำนวยการโรงเรียน     
 5. นางสาวกิรณา บุญโกยสิน                ผช. ผอ. ฝ่ายภาษาอังกฤษ                        
 6. นายเซิน จาง                                    ผช. ผอ. ฝ่ายภาษาจีน                   
 7. นางสาวหยก บุญเปกข์ตระกูล          หัวหน้าสาระภาษาจีน   
 8. นางสาวลดาวัลย์ พรรณนากิจ          เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศและศูนย์ศึกษาต่อต่างประเทศ


ผู้เข้าร่วม SILC Shanghai University

 1. Miss Hu Xiaohan                        รองคณบดี SILC SHU   
 2. Miss Xu xiaohong                       ผู้อำนวยการฝ่าย SILC SHU      
 3. Miss Fan Shichunxiang             หัวหน้าฝ่ายรับสมัครและประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ SILC SHU