นายสุนันท์ มะลิชู
              ผู้จัดการและผู้อำนวยการ

สารจากผู้จัดการและผู้อำนวยการ

                         การยกระดับคุณภาพการศึกษา 5 ปี ช่วงที่ 2 (2561 - 2565) ได้กำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน เน้น ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ภายใต้หลักปรัชญา 5 ประการ (จริยธรรม ปัญญา สุขลักษณะ สปิริต สุนทรียศาสตร์) ฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ วางแผน ทำงานเป็น แก้ไขปัญหาได้ เป้าหมายให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 4 ประการ คือ เป็นคนดี รู้หน้าที่ มีจริยธรรม เป็นคนเก่ง มีปัญญา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา รู้รักสามัคคี มีสปิริต ให้อภัยแยกแยะ ส่วนตนและส่วนร่วม รู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง รู้ตัวตน รู้จักประเมินตน มีหลักและแนวทางสู่ภาคปฏิบัติ เมื่อเรียนจบชั้น ม.6 สามารถเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศ และต่างประเทศได้

                         หนึ่งปีที่ผ่านมา โรงเรียนดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2561 การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ตามภาระหน้าที่ กระบวนการวิธีการปฏิบัติงาน ทุกคนร่วมออกแบบ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ ให้ทุกคน คือครูผู้สอนนักเรียน การบ่มเพาะสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ให้มีคุณลักษณะเหมาะสมกับวัย ตามตัวชี้วัดที่กำหนด ทั้งด้านการเรียนการสอนสามภาษา (ไทย จีน อังกฤษ) ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ให้สื่อสารได้อย่างถูกต้อง พัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดสามภาษา ฝึกทักษะกระบวนการคิดตามหลัก คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นำเทคโนโลยี มาใช้เป็นเครื่องมือสร้างผลงาน สืบค้นการเรียนรู้ และปีนี้โรงเรียนดำเนินการจัดงานมหากรรมการแลเปลี่ยนทางด้านการศึกษาระหว่างนักเรียนประเทศอาเซียนและจีน ภายใต้หลักปรัชญา 5 ประการ ครั้งที่ 1 ได้รับความร่วมมือจากประเทศกลุ่มอาเซียน (อินโดนีเซีย พม่า ฟิลิปปินส์) โรงเรียนเปิดสอนภาษาจีนทุกภาคในประเทศไทย ได้ ส่งครู และนักเรียนเข้าร่วมงานรวมกว่า 100 คน จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ด้านภาษา และวัฒนธรรม ผ่านกระบวนการต่างๆ ได้อย่างมีความสุข สนุกกับกิจกรรม สร้างความประทับใจด้วยกันทุกคน

                         กระผมในนามทีมบริหาร ครู และบุคลากรทุกคน ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ตลอดถึง คณะกรรมการ โรงเรียน ผู้ปกครอง ได้ร่วมแรง ร่วมใจ ผลักดัน ให้กำลังใจ สนับสนุนการปฏิบัติงาน โดย คุณสมบัติ อติเศรษฐ์ ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนที่ได้มอบนโยบาย แนวทางปฏิบัติงาน คอยติดตามผลสำเร็จ พร้อมการสร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทุกคน มีความมั่นใจ มุ่งมั่นปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโรงเรียน สร้างคุณภาพการศึกษาให้เป็นทางเลือกของผู้ปกครอง เพิ่มขึ้นตลอดมา และทีมของเราจะมุ่งพัฒนาสร้างคุณภาพผู้เรียนให้มีความพร้อมสู่ระดับสากลต่อไป