งานแนะแนว

 

งานแนะแนว

วิสัยทัศน์

“งานแนะแนวให้ทุกคนมีชีวิตที่มีคุณภาพใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีส่วนร่วมในกระบวนการแนะแนวอย่างกัลยาณมิตร”

เป้าหมายงานแนะแนวโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

งานแนะแนวเป็นบริการที่ช่วยให้นักเรียน ได้รู้จักและเข้าใจตนเองทั้งด้านการศึกษาอาชีพส่วนตัว สามารถตัดสินใจเลือกทางเดินสำหรับตนเองได้อย่างดี ตลอดจนเข้าใจผู้อื่นและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

พันธกิจ

1.รวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนางานแนะแนว

2.พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียน

3.ให้คำปรึกษานักเรียนในทุกๆด้าน

4.ส่งเสริม พัฒนา ป้องกันและช่วยเพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี คน เก่ง รู้รักสามัคคี รู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข

ประเภทของการแนะแนว

1. การแนะแนวการศึกษา (Education Guidance)

2. การแนะแนวอาชีพ (Vocational Guidance)

3. การแนะแนวส่วนตัวและสังคม (Personal and Social Guidance)

ขอบข่ายของการบริการแนะแนว

1. บริการสำรวจนักเรียนเป็นรายบุคคล (Individual Inventory Service)เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสอบถามแบบทดสอบ ครูทุกคนในเป็นครูแนะแนว โดยเฉพาะครู ที่ปรึกษาจะรวบรวมข้อมูลนักเรียนดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยมีจุดมุ่งหมายให้ครูรู้จักนักเรียนในทุกด้าน เช่น ความสามารถ ความถนัดความสนใจ และบุคลิกภาพ

2. บริการสนเทศ (Information Service)เป็นบริการที่ให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆด้านการศึกษาอาชีพส่วนตัวและสังคม จุดมุ่งหมายเพื่อให้เด็กได้รับข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ที่จำเป็นในด้านการศึกษา อาชีพ สภาพสังคม สิ่งแวดล้อม และปรับตัวให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง

3. บริการให้คำปรึกษา (Counseling Service)เป็นการให้ความช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่มโดยครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว ผู้รู้ในสาขาวิชาชีพต่างๆ เป็นผู้ให้คำปรึกษานักเรียนโดยมีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนสามารถตัดสินและแก้ปัญหาด้วยตนเองอย่างรอบรู้และเหมาะสม

4. บริการจัดวางตัวบุคคล (Placement Service)เป็นการช่วยเหลือป้องกันแก้ไขและส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองในด้านต่างๆได้เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคลและให้ความช่วยเหลือ ในกรณีขัดสนเป็นทุนการศึกษาเงินอุดหนุน ปัจจัยพื้นฐาน กองทุนกู้ยืม

5. บริการติดตามผลการดำเนินงานแนะแนวทั้งระบบเพื่อประเมินผล นอกจากนี้งานแนะแนวยังร่วมกับคณะกรรมการ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการช่วยเหลือป้องกันแก้ไข พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนได้เต็มศักยภาพ ส่งผลให้นักเรียน ดี เก่ง รักสามัคคี รู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข