โครงการ Intergration of Learning

วันเสาร์ที่ 20 พ.ย. 2564

โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา นำนักเรียนระดับชั้น อ.3  ป.6  ม.1-2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก ณ พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 โครงการ Intergration of Learning โดยมีวัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนให้เกิดทักษะกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์  ตลอดจนกล้าคิด  กล้าทำ  กล้าตัดสินใจ และได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ มีคุณลักษณะตามหลักปรัชญา 5 ประการ

2. เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ประวัติโรงเรียนไทยหัวจากอดีตสู่ปัจจุบัน

3. เพื่อให้นักเรียนได้รู้ถึงประวัติความเป็นมาของบุคคลสำคัญในจังหวัดภูเก็ต

จำนวนผู้เข้าใช้ทั้งหมด: 0
จำนวนผู้เข้าใช้วันนี้: 0