ปฐมวัย

โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา
คุณครูวิภาดา หลังแทะ

คุณครูวิภาดา หลังแทะ

ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล ห้องที่ 1

คุณครูขวัญเนตร ดาลหิรัญรัตน์

คุณครูขวัญเนตร ดาลหิรัญรัตน์

ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล ห้องที่ 1

คุณครูศันสนีย์ นวมเสวต

คุณครูศันสนีย์ นวมเสวต

ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล ห้องที่ 2

คุณครูวิภาดา คล่องทะเล

คุณครูวิภาดา คล่องทะเล

ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล ห้องที่ 2

คุณครูฐิตินาถ ศรีรักษา

คุณครูฐิตินาถ ศรีรักษา

ครูประจำชั้นอนุบาล 1 ห้องที่ 1

Mrs.Rutchie Sinoy Ybarley

Mrs.Rutchie Sinoy Ybarley

ครูประจำชั้นอนุบาล 1 ห้องที่ 1

คุณครูนิษฐ์ณิษา เจียรกุลโชค

คุณครูนิษฐ์ณิษา เจียรกุลโชค

ครูประจำชั้นอนุบาล 1 ห้องที่ 2

Miss Geralyn Custodio Baez

Miss Geralyn Custodio Baez

ครูประจำชั้นอนุบาล 1 ห้องที่ 2

คุณครูชุติมา นิลบุตร

คุณครูชุติมา นิลบุตร

ครูประจำชั้นอนุบาล 1 ห้องที่ 3

Mrs. Chen Qinwen

Mrs. Chen Qinwen

ครูประจำชั้นอนุบาล 1 ห้องที่ 3

คุณครูสมใจ โภคบุตร

คุณครูสมใจ โภคบุตร

ครูประจำชั้นอนุบาล 1 ห้องที่ 4

Miss Lilling Zu

Miss Lilling Zu

ครูประจำชั้นอนุบาล 1 ห้องที่ 4

คุณครูธิดารัฐ บุตรเผียน

คุณครูธิดารัฐ บุตรเผียน

ครูประจำชั้นอนุบาล 2 ห้องที่ 1

คุณครูปาลิตา ชูแสง

คุณครูปาลิตา ชูแสง

ครูประจำชั้นอนุบาล 2 ห้องที่ 2

คุณครูณัฐวรา ระงับพาล

คุณครูณัฐวรา ระงับพาล

ครูประจำชั้นอนุบาล 2 ห้องที่ 3

คุณครูศศิธร ถนัดอนุศาสน์

คุณครูศศิธร ถนัดอนุศาสน์

ครูประจำชั้นอนุบาล 2 ห้องที่ 4

คุณครูสุพางค์ มือแข็ง

คุณครูสุพางค์ มือแข็ง

ครูประจำชั้นอนุบาล 2 ห้องที่ 5

คุณครูศศิประภา อ่อนนุ่ม

คุณครูศศิประภา อ่อนนุ่ม

ครูประจำชั้นอนุบาล 2 ห้องที่ 6

คุณครูศุภนิตย์ ตันสกุล

คุณครูศุภนิตย์ ตันสกุล

ครูประจำชั้นอนุบาล 3 ห้องที่ 1

คุณครูเบญจวรรณ ทองรอด

คุณครูเบญจวรรณ ทองรอด

ครูประจำชั้นอนุบาล 3 ห้องที่ 2

คุณครูจินตรา มัดลงจิ

คุณครูจินตรา มัดลงจิ

ครูประจำชั้นอนุบาล 3 ห้องที่ 3

คุณครูภิรมย์ญา กิจแก้ว

คุณครูภิรมย์ญา กิจแก้ว

ครูประจำชั้นอนุบาล 3 ห้องที่ 4

คุณครูปิยนัยน์ มณีโชติ

คุณครูปิยนัยน์ มณีโชติ

ครูประจำชั้นอนุบาล 3 ห้องที่ 5

คุณครูศุธานันต์ คำโสภา

คุณครูศุธานันต์ คำโสภา

ครูประจำชั้นอนุบาล 3 ห้องที่ 6

นายณัฐวุฒิ ช่วยมิ่ง

นายณัฐวุฒิ ช่วยมิ่ง

ครูผู้สอนว่ายน้ำ

นางสาวอาลิสา วิเชียรบุตร

นางสาวอาลิสา วิเชียรบุตร

เลขานุการ

นางสาวบุญรอด หาญรบ

นางสาวบุญรอด หาญรบ

เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้

จำนวนผู้เข้าใช้ทั้งหมด: 0
จำนวนผู้เข้าใช้วันนี้: 0