ฝ่ายมัธยมศึกษา

โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา
นางสาววันวิสา ยิ่งประสิทธิ์

นางสาววันวิสา ยิ่งประสิทธิ์

ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย

นางสาววรรณนิสา บุญช้าง

นางสาววรรณนิสา บุญช้าง

ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย

นางสาวเบญจรัตน์ สวัสดิโรจน์

นางสาวเบญจรัตน์ สวัสดิโรจน์

ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย

นายกิตติศักดิ์ ชิตชลธาร

นายกิตติศักดิ์ ชิตชลธาร

ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์

นางสาวกรานอนนงค์ มณีโชติ

นางสาวกรานอนนงค์ มณีโชติ

ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์

นายธนศักดิ์ ใฮ้ย้วนกูล

นายธนศักดิ์ ใฮ้ย้วนกูล

ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์

นางกิ่งแก้ว ชัยเสนา

นางกิ่งแก้ว ชัยเสนา

ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์

นางสาวศศิ มีเอียด

นางสาวศศิ มีเอียด

ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์

นางสาวสุชาฎา ศรีน้ำทอง

นางสาวสุชาฎา ศรีน้ำทอง

ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์

นางสาวฟารีดา ศรัทธากาล

นางสาวฟารีดา ศรัทธากาล

ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์

นางกุศล คำแก้ว

นางกุศล คำแก้ว

ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์

นางสาวสุทธิมา เมืองแก้ว

นางสาวสุทธิมา เมืองแก้ว

ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์

นางสาวจุไรพร ผดุง

นางสาวจุไรพร ผดุง

ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา

นางสาววราพรรณ์ สรรเพ็ชร

นางสาววราพรรณ์ สรรเพ็ชร

ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา

นางสาวสุภารัตน์ ศุภรทวี

นางสาวสุภารัตน์ ศุภรทวี

ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา

นายศรัญญู ห้าหาบ

นายศรัญญู ห้าหาบ

ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา

นางสาวอภิรดี เกื้อบุญแก้ว

นางสาวอภิรดี เกื้อบุญแก้ว

ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา

 นายสุพร ศรีสง่า

นายสุพร ศรีสง่า

ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษา พลศึกษา

นางสาวสิริกุล ร่วมสกุล

นางสาวสิริกุล ร่วมสกุล

ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษา พลศึกษา

นายเกื้อกูล กองแก้ว

นายเกื้อกูล กองแก้ว

ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษา พลศึกษา

นางสาวผุดผ่อง คำทอง

นางสาวผุดผ่อง คำทอง

ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษา พลศึกษา

นางสาวศรีสะอาด อนุกูล

นางสาวศรีสะอาด อนุกูล

ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษา พลศึกษา

นายไพศาล ประสารการ

นายไพศาล ประสารการ

ครูผู้สอนวิชาศิลปะ

นางสาวสุพิศ สักจันทร์

นางสาวสุพิศ สักจันทร์

ครูผู้สอนวิชาศิลปะ

นางสาวฐิตินาถ จีนกรี๊ด

นางสาวฐิตินาถ จีนกรี๊ด

ครูผู้สอนวิชาศิลปะ

นางสาวจิตรา นิลวงศ์

นางสาวจิตรา นิลวงศ์

ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพ

นางชะอ้อน คัดวงษ์

นางชะอ้อน คัดวงษ์

ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพ

นางสาวชุตินันท์ จำปาศิลป์

นางสาวชุตินันท์ จำปาศิลป์

ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพ

จำนวนผู้เข้าใช้ทั้งหมด: 0
จำนวนผู้เข้าใช้วันนี้: 0