ฝ่ายประถมศึกษา

โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา
นางสาวสุนิสา มุขพันธ์

นางสาวสุนิสา มุขพันธ์

หัวหน้าระดับ ป.1-3

นางสาวอุษณีย์ ศราคนี

นางสาวอุษณีย์ ศราคนี

หัวหน้าระดับป.4-6

นางสาวสุดาวดี เขียวกุ้ง

นางสาวสุดาวดี เขียวกุ้ง

หัวหน้าสาระภาษาไทย

นายพงศ์พิพัฒน์ ปิ่นจอม

นายพงศ์พิพัฒน์ ปิ่นจอม

หัวหน้าสาระสังคมศึกษา

นางสาวทิพยาภรณ์ เอกสิริเรืองชัย

นางสาวทิพยาภรณ์ เอกสิริเรืองชัย

ครูประจำชั้นห้อง ป.1/1

นางสาวชนกานต์ หนูนิช

นางสาวชนกานต์ หนูนิช

ครูประจำชั้นห้อง ป.1/2

นางสาวณิชาภัทร วิจักขณ์สาสน์

นางสาวณิชาภัทร วิจักขณ์สาสน์

ครูประจำชั้นห้องป.1/3

นางสาวนลิน ตันติปรมินทร์

นางสาวนลิน ตันติปรมินทร์

ครูประจำชั้นห้อง ป.1/4

นางสาววรัญญา โกยสกุล

นางสาววรัญญา โกยสกุล

ครูประจำชั้นห้อง ป.1/5

นางสาวปุญวรรณ ราพฤทธิ์

นางสาวปุญวรรณ ราพฤทธิ์

ครูประจำชั้นห้อง ป.2/1

นางสมศรี แสงศรี

นางสมศรี แสงศรี

ครูประจำชั้นห้อง ป.2/2

นางจิรา ชูมาก

นางจิรา ชูมาก

ครูประจำชั้นห้อง ป.2/3

นางสาวจุรีวรรณ ไตรสุวรรณ

นางสาวจุรีวรรณ ไตรสุวรรณ

ครูประจำชั้นห้อง ป.2/4

นางสาวเมษา เมฆซ้อน

นางสาวเมษา เมฆซ้อน

ครูประจำชั้นห้อง ป.2/5

นางสาวมาริสา ผิวทองหลาง

นางสาวมาริสา ผิวทองหลาง

ครูประจำชั้นห้อง ป.2/6

นางสาวฉัตรณิชารีย์ กลิ่นหอม

นางสาวฉัตรณิชารีย์ กลิ่นหอม

ครูประจำชั้นห้อง ป.3/1

นางสาวปรานอม อภิชิตสมบูรณ์

นางสาวปรานอม อภิชิตสมบูรณ์

ครูประจำชั้นห้อง ป.3/2

นางสาวณัฐชยา ยิบมันตะสิริ

นางสาวณัฐชยา ยิบมันตะสิริ

ครูประจำชั้นห้อง ป.3/3

นางสาวปุณยนุช จินดา

นางสาวปุณยนุช จินดา

ครูประจำชั้นห้อง ป.3/4

นางสาวศิวิภา พระสุธาพิทักษ์

นางสาวศิวิภา พระสุธาพิทักษ์

ครูประจำชั้นห้อง ป.3/5

นางสาวอนุสรา หน่ายสุวรรณ

นางสาวอนุสรา หน่ายสุวรรณ

ครูประจำชั้นห้อง ป.3/6

นางสาวสุจิตรา ยาแดง

นางสาวสุจิตรา ยาแดง

ครูประจำชั้นห้อง ป.3/7

นางสาวจันทพร หงส์พงศ์พันธุ์

นางสาวจันทพร หงส์พงศ์พันธุ์

ครูประจำชั้นห้อง ป.4/1

นางสาวจันทิรา งามล้น

นางสาวจันทิรา งามล้น

ครูประจำชั้นห้อง ป.4/2

นางสาวจุฑาวดี คิดถูก

นางสาวจุฑาวดี คิดถูก

ครูประจำชั้นห้อง ป.4/3

นางสาวจินตนา สาจันทร์

นางสาวจินตนา สาจันทร์

ครูประจำชั้นห้อง ป.4/4

นางสาวภีรนีย์ กุลธัมดี

นางสาวภีรนีย์ กุลธัมดี

ครูประจำชั้นห้อง ป.4/5

นางสาวเบญจมาศ นิรมล

นางสาวเบญจมาศ นิรมล

ครูประจำชั้นห้อง ป.4/6

นางสาวอนุสรา ใยอุบล

นางสาวอนุสรา ใยอุบล

ครูประจำชั้นห้อง ป.5/1

นางศรุตา ถนอมศักดิ์

นางศรุตา ถนอมศักดิ์

ครูประจำชั้นห้อง ป.5/2

นางสาวอัตติญา ทรายทอง

นางสาวอัตติญา ทรายทอง

ครูประจำชั้นห้อง ป.5/3

นายศักรินทร์ จารุสารสุทธิกุล

นายศักรินทร์ จารุสารสุทธิกุล

ครูประจำชั้นห้อง ป.5/4

นายณฐกร บุญรัตน์

นายณฐกร บุญรัตน์

ครูประจำชั้นห้อง ป.5/5

นางสาวเกศินี ผิวแก้ว

นางสาวเกศินี ผิวแก้ว

ครูประจำชั้นห้อง ป.6/1

นางสาวจันทรัสม์ สุขสงวน

นางสาวจันทรัสม์ สุขสงวน

ครูประจำชั้นห้อง ป.6/2

นางสาวศิริกัญญา คุ้มทรัพย์

นางสาวศิริกัญญา คุ้มทรัพย์

ครูประจำชั้นห้อง ป.6/6

นางสาวภัทรนันท์ สุขปลอด

นางสาวภัทรนันท์ สุขปลอด

ครูประจำชั้นห้อง ป.6/4

นางสาวละอองทิพย์ รอดสุด

นางสาวละอองทิพย์ รอดสุด

ครูประจำชั้นห้อง ป.6/5

นายสุรศักดิ์ ยืนนาน

นายสุรศักดิ์ ยืนนาน

ครูผู้สอนสุขศึกษา พลศึกษา

นายสมบัติ อาวะภาค

นายสมบัติ อาวะภาค

ครูผู้สอนสุขศึกษา พลศึกษา

นางเปรมฤดี อารี

นางเปรมฤดี อารี

ครูผู้สอนศิลปะ

นายศุภมิตร โล่ห์แก้ว

นายศุภมิตร โล่ห์แก้ว

ครูผู้สอนศิลปะ

นางสาวศุภกาญจน์ วิริยกิจวิบูลย์

นางสาวศุภกาญจน์ วิริยกิจวิบูลย์

เลขานุการ

จำนวนผู้เข้าใช้ทั้งหมด: 0
จำนวนผู้เข้าใช้วันนี้: 0